Ticari İlan Hakkında

Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.


Reklam Etmek: Herhangi bir kimseyi veya olayı, durumu açığa vurmak, ilan etmek, afişe etmek, ifşa etmek.
Reklam Yapmak: Her türlü aracı kullanarak bir şeyi halka tanıtmak, ünlenmesini sağlamak:
Reklam Filmi: Herhangi bir ürünü tanıtmak amacıyla çevrilen kısa metrajlı film.
Reklam Kuşağı: Reklamların yayımlandığı belirli zamanlar.
Reklam Levhası: Herhangi bir ürünü tanıtan, duvara, özel hazırlanmış çerçevelere veya yerlere yapıştırılan, asılan veya tutturulan ilan.
Bilinç Altı Reklam: İzleyicilerin bilinçaltıyla algılayabilecekleri kadar kısa görüntüler kullanılarak yapılan tanıtım.
Gizli Reklam: Yayıncı tarafından programlarda sezdirme yoluyla herhangi bir unvan veya markayı çağrıştırabilecek biçimde yapılan tanıtım.
Sanal Reklam: Gerçek mekânda bulunmadığı hâlde Elektronik görüntü sistemleri kullanılarak görüntü üzerine yansıtılan reklam.
Tanıtıcı Reklam: Tanıtılacak ürünün kullanımını ve etkilerini değişik ögeler yardımıyla ayrıntılı olarak haber biçiminde anlatan reklam.
Reklam: Rekabet koşulları altında işletmelerin ürettikleri veya sattıkları mal ya da hizmetler için piyasada daha fazla pazar payı oluşturmak, kârlılıklarını artırmak, müşterilerin ilgisini çekmek ve ihtiyaçlarını karşılayan mallar arasında seçim yapmasını etkilemek için söz konusu malla ilgili izlenim yaratma faaliyetlerinin tümüne Reklam diyebiliriz.
Reklamın belirli bir kişi veya kurumun denetimi altında malların veya hizmetin veya düşüncelerin hedef Pazar oluşturanları ikna etmek ve bilgili kılmak için yapılan kişisel olmayan duyurudur. Bu tanımda hedef Pazar ikna etmek ve bilgi vermek gibi özellikler yer almaktadır.
Bilgi Vermek: Reklam tüketicilere mallar hizmetler ve düşünceler hakkında bilgi vermelidir.
İkna Etmek: Reklam Pazarlama karmasının elemanlarındandır. Ve satış çabalarından biridir. Reklam yeni bir mal hakkında sadece bilgi vermemeli aynı zamanda tüketicileri yeni malı satın alma ihtiyacında oldukları konusunda ikna etmeye çalışmalıdır. İkna etmek inandırmak Reklamın görevidir.
Seçilmiş Hedef Pazar: Reklamı yapanlar hedef Pazar temeline göre reklam araçlarını seçmeye ve Reklamlarının geliştirmeye çalışmalıdır. Bir başka değişle Reklam, bilgi vermek inandırmak önceden satış sağlamak için paralı kitle iletişim araçlarının kullanılmasıdır.
Reklamların çoğu halka ( Müşteriye ) belirli yapımcılara ve böylelikle ulusal ekonomiye yararlı bir yarışma aracı olduğunu savunulur. Reklamın insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır Reklamlarda bir tür ürünün bir firmanın öbürüyle yarıştığı doğrudur. Ne var ki her reklam imgesinin öbürünün güçlendirdiği hızlandırdığı da doğrudur.
Reklamlar yalnızca birbiriyle yarışan bir mesajlar topluluğu değildir. Reklamlarda karşılaştırmalar vardır bunlar arasında bir seçme yapmaya çağırılır. Oysa dizgisel olarak ele alındıklarında Reklamlar bir tek şeyi önerir.Reklamlarla her birimize bir nesne daha satın alarak kendimizi yada yaşamlarımızı değiştirmemizi önerilir.
Bir yandan aynı ihtiyacı gidermek için kullanılan mal ve hizmetleri üretenleri sayısının artması, öte yanda da teknolojinin hızlı gelişimi sonucu her Gün yeni yeni ürünlerin bulunması işletmeleri reklam yapmaya zorlamaktadır. Genellikle işletmelerin amacı, ürettikleri mal ve hizmetlerin geniş tüketici kitlelere satın alınmasını sağlamaktadır. Durum böyle olunca pazarlama yönteminin temel fonksiyonları arasında bulunan reklam günümüz ekonomik yapısının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Gerek teknolojik ve gerekse ekonomik koşullar sonucu tüketici ile tüketici arasında mesafe büyümektedir.Teknolojinin hızlı gelişimi her geçen gün yazara yeni farklı ürünlerin sunulmasını doğurmaktadır.
Reklamın tanımını modern pazarlama anlayışının ağırlık merkezi olarak kabul edilen, tüketici açısından yaparsak; "Tüketiciye, üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi, çeşitli haberleşme araçları yardımıyla iletmektir" diyebiliriz .
Reklamın Amacı: Bir reklamın genel amacı basın ya yada yayın yoluyla bir mal yada hizmetle ilgili bir izlenim yaratmak ya da satış sağlamaktır.
Reklamın işletmeler açısından temel amacı kârlılığı arttırmak ise de pazarlama açısından bazı özel amaçları da vardır. Eğer özel amaçlar dikkate alınmaksızın bir reklam kampanyasının başarılı olma şansı zayıftır.